آلبینیسم یک بیماری ژنتیکی هتروژن است که منجر به کاهش رنگدانه در چشم ها ( آلبینیسم چشمی) یا مو، پوست و چشم ها (آلبینیسم چشمی- پوستی) می گردد. به طور تقریبی از هر 17 هزار نفر یک نفر به این بیماری مبتلا می شود. آلبینیسم چشمی- پوستی شایع ترین و شدیدترین نوع زالی می باشد که می تواند به صورت سندرومی و غیر سندرومی ظاهر شود. این نوع بیماری الگوی توارث اتوزومال مغلوب دارد یعنی پدر و مادری که ناقل ولی ظاهرا سالم هستند، 25 درصد احتمال دارد که در هر بارداری صاحب فرزند مبتلا شوند. در صورتی که یکی از والدین بیمار و دیگری ناقل باشد، این احتمال به 50 درصد افزایش می یابد. در آلبینیسم چشمی الگوی توارث وابسته به X مغلوب است. برای پیشگیری از وقوع زالی در خانواده های درگیر بیماری ، پس از آزمایش ژنتیک والدین ، در هفته های 10 الی 12 بارداری به دنبال بیوپسی از جفت جنین می توان از وضعیت توارث این بیماری را مشخص نمود.