فارماکوژنومیکس پیش بینی ژنتیکی اثرات دارو ها در بدن هریک از ما می باشد. این شاخه امروزه کاربرد وسیعی در پزشکی شخصی شده (Personalized Medicine ) یافته است.

ما در آزمایشگاه نسل سالم به کمک آزمون های ژنتیک فارماکوژنومیکس ، می توانیم در تعیین داروهایی که اثر بخشی درمانی بیشتری روی یک فرد دارند، کمک شایان توجهی کنیم. مثلا در بیهوشی متخصص بیهوشی می داند کدام دارو برای یک فرد موثرتر است یا باید از کدام داروها پرهیز کند. یا در درمان پارکینسون موثرترین داروها برای طراحی یک طرح درمان قدرتمند کدام ها هستند. البته این حوزه صرفا به داروها محدود نیست و دامنه مکمل ها را نیز در بر می گیرد.