خصلت مهربان بودن دارای ریشه ژنتیکی است.برخی افراد با اشکال خاصی از ژن یا ژن های مستعد کننده مهربانی متولد می شوند.از جمله ژن های مرتبط با مهربانی می توان از ژن های مسئول تولید اکسی توسین و وازوپرسین نام برد که از آن ها به عنوان هورمون عشق و مهربانی یاد می کند.برای مثال حالت های مختلفی برای ژنی که عملکرد گیرنده های اکسی توسین را تعیین می کند وجود دارد که برخی از این حالت ها موجب می شوند که افراد مهربان تر به نظر برسند این افراد بیشتر از رفتارهای همدلانه غیر کلامی مانند لبخند زدن یا سر تکان دادن استفاده میکنند. وجود ژن های مستعد کننده عشق و مهربانی می تواند سلامتی و همین طور طول عمر بیشتری را به شخص ببخشد.مهربان بودن و کمک کردن به سایرین باعث عملکرد بهتر ریتم قلبی، احساس خوشبختی و همینطور افزایش امید و رضایت از زندگی می شود بودن دارای ریشه ژنتیکی است.برخی افراد با اشکال خاصی از ژن یا ژن های مستعد کننده مهربانی متولد می شوند.از جمله ژن های مرتبط با مهربانی می توان از ژن های مسئول تولید اکسی توسین و وازوپرسین نام برد که از آن ها به عنوان هورمون عشق و مهربانی یاد می کند.برای مثال حالت های مختلفی برای ژنی که عملکرد گیرنده های اکسی توسین را تعیین می کند وجود دارد که برخی از این حالت ها موجب می شوند که افراد مهربان تر به نظر برسند این افراد بیشتر از رفتارهای همدلانه غیر کلامی مانند لبخند زدن یا سر تکان دادن استفاده میکنند. وجود ژن های مستعد کننده عشق و مهربانی می تواند سلامتی و همین طور طول عمر بیشتری را به شخص ببخشد.مهربان بودن و کمک کردن به سایرین باعث عملکرد بهتر ریتم قلبی، احساس خوشبختی و همینطور افزایش امید و رضایت از زندگی می شود.