تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD) یک روش پیش از لانه گزینی است که به شناسایی نقایص ژنتیکی در جنین کمک می کند. این روش پیشرفته برای جلوگیری از انتقال برخی بیماریها یا اختلالات ژنتیکی به نوزاد است.

PGD تکنیکی است که بر روی جنین های حاصل از IVF انجام می شود،

 PGS یک روش غربالگری ژنتیکی بر روی جنین ها در طول درمان IVF است که برای بررسی اختلالات عددی کروموزوم ها و یا یررسی ریز حذف های کروموزومی انجام می شود. این آزمایش بر روی یک سلول بیوپسی شده از جنین، قبل از انتقال به رحم انجام می شود. جنین های سالم از نظر بررسی های PGS شانس بسیار بالاتری برای باروری دارند.