تست NIPT یا تست غربالگری غیر تهاجمی مادران باردار که به آن cell free نیز می گویند، یک تست غربالگری پیش از تولد برای تشخیص اختلالات کروموزومی شایع (مثل تریزومی 21، 18 و 13)، آنیوپلوئیدی های جنسی و تعیین جنسیت با دقت بالا از هفته 10 حاملگی می باشد. هر فردی به طور نرمال 23 جفت كرموزوم دارد. تریزومی حالتی است که به جای دو نسخه از یک کروموزوم، 3 نسخه وجود دارد و در اثر آن، اختلالات شدید ذهنی و جسمی بروز می کند. 
بدون تشخیص قبل از تولد، تنها در آمریكا در هر سال باید انتظار بدنیا آمدن بیش از 7 هزار كودك با سندرم داون، بیش از 1000 تریزومی 18 و 600 تریزومی 13 را در كل 4.25 میلیون زایمان داشته باشیم.
در آزمایشگاه ژنتیک نسل سالم می توان با انجام تست NIPT از به دنیا آمدن نوزاد مبتلا به این اختلالات کروموزومی پیشگیری می کرد.